השימוש בפדים כביטוי לשינוי באיכות החיים לאחר ניתוחי מתלה

השימוש בפדים כביטוי לשינוי באיכות החיים לאחר ניתוחי מתלה
ד"ר אילן זיו


השימוש במדד שינוי משקל הפד Pad Weight Gain) PWG) כדי להעריך את יעילות הטיפולים השונים בדליפת שתן מקובל זה שנים רבות, והוא משמש כ-Outcome Endpoint בעבודות מחקר רבות, לאחר שבוצעה ולידציה לתוצאותיו. בעיה מהותית באיסוף הנתונים היא ההיענות הנמוכה של הנשים במחקר לבצע את המבדק בפרקי זמן ארוכים (24/48 שעות), והיעדר סטנדרטיזציה באשר לצורה הנכונה והמיטבית של הבדיקה, משכה, ועוד. נעשה ניסיון לפתח שיטת מעקב נוספת, PPD, המבוססת על תיאור עצמי של המטופלת באשר למספר הפדים/סופגנים שבהם היא נאלצת להשתמש, וזאת ללא צורך לשמור את הפדים ולהעבירם לשקילה. התוצאה המתקבלת מכך היא כמובן מדויקת פחות ונתונה לשונות רבה, הנובעת גם מהרגלי היגיינה שונים של נשים, אולם היא קלה יחסית לביצוע וההיענות לביצועה גבוהה בהרבה מאשר בשימוש ב-PWG. בעבודת המחקר הנוכחית נעשה ניסיון לבדוק התאמה בין מספר הפדים בשימוש ובין שינוי באיכות חיים לאחר טיפול בדליפת שתן.
השיטה
נשים שעברו ניתוח PuboVaginal Sling בשנים 2005-1998 עברו הערכה אורודינמית טרם הניתוח, מילאו שאלוני איכות חיים IIQ-7 ו-UDI-6, ונתבקשו להעריך את מספר הפדים או הסופגנים שבהם השתמשו.
כמדד להשוואה נבחר ההבדל בתוצאות IIQ-7 ו-UDI-6 לפני הניתוח ואחריו כמדד לשיפור בסימפטומים.
תוצאות
תוצאות מעקב אחר 215 מנותחות שענו על קריטריוני הכללה/החרגה נכללו בניתוח התוצאות. בהתאם לשאלונים, 63 נשים סווגו כסובלות מדליפת שתן במאמץ בלבד, ו-52 נשים סווגו כסובלות מדליפת שתן מעורבת. תוצאות השאלונים טרם הניתוח היו 13.9 ל-IIQ-7, ו-11.9 ל-UDI-6. מספר הפדים הממוצע בשימוש היה 3 (תחום 12-1.6) ליממה.
לאחר הניתוח בוצעה התאמה של מידת ההפחתה בשימוש בפדים ביחס לדירוג שני השאלונים. בשאלון IIQ-7 ירד הדירוג ל-12.1 במקרים שבהם השתמשה המנותחת בשני פדים או יותר ליממה, ל-11.3 כשהמנותחת השתמשה בפד אחד בלבד ביממה, ולכדי 5.7 כשלא נזקקה לפדים כלל. בשאלון UDI-6 ירד הדירוג ל-10, ל-7, ול-4, בהתאמה, בהתאם למידת השימוש בפדים.
מסקנות
המחברים מודים כי מדובר בהליך אבחוני בעייתי, הנתון לחילוקי דעות בספרות האורו-גינקולוגית, וכי קיימת שונות ניכרת במספר הפדים שנשים שונות משתמשות בהם. Elser וחב\ הראו בעבר כי קיימת קורלציה מובהקת בין מספר הפדים בשימוש שבועי ובין מספר אירועי דליפת השתן במהלך השבוע. גרוץ וחב\ הדגימו כי מספר הפדים הנדרשים כדי להגן מפני רטיבות בדליפת שתן הוא בקורלציה לחומרת הדליפה. בעבודה הנוכחית הדגימו המחברים כי מספר הפדים בשימוש הוא בקורלציה לתשובות בשאלוני איכות החיים. דהיינו, למרות פשטותו של מבחן זה, יש בו כדי להראות מגמה, ולאו דווקא כדי להחליף טסטים קיימים.
הערות
דווקא בשל היות האורו-גינקולוגיה תחום העוסק באיכות חיים בעיקר, יש מקום לנסות ולהעריך תוצאות טיפולים בשיטות הפשוטות ביותר העומדות לרשותנו. ספק רב אם יש מקום לפרסם הצלחות שבהן יכולת המדידה מוגבלת, כמו במקרה של מספר הפדים בשימוש (וזאת בניגוד ל-PWG). עם זאת חשוב שלצוות העוקב אחר תוצאות ניתוחיו יהיה כלי זמין ופשוט להעריך את תוצאותיו.
לצערנו, מרבית העוסקים בכירורגיה של רצפת האגן אינם ממשיכים לעקוב באופן מסודר אחר מנותחיהם, ולכן המידע המתקבל על הצלחות טיפוליות אינו מדויק כנראה. שיטה פשוטה וקלה, אם תפותח, למעקב כזה, תעזור מאוד בהערכה ארוכת טווח של הצלחת טיפולים בדליפת שתן.


LeftSide